APIE MUS

Trumpai apie mus

Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė “Rizikos partneriai” įsteigta 1998 m. rugsėjo mėn. 18 dieną ir nepriklausomų draudimo tarpininkų veiklą pradėjo vykdyti nuo 1998 m. spalio mėn. 01 dienos.
Įvedus draudimo brokerių bendrovių licenzijavimą, 2004 metais rugpjūčio mėn 25 dieną bendrovei UADBB “Rizikos partneriai” išduota Draudimo brokerių įmonės veiklos licenzija Nr. 3.
Mūsų komandos teikiamų paslaugų paskirtį ir prasmę atspindi bendrovės pavadinimas “Rizikos partneriai”. Išsamesnis paaiškinimas būtų toks: pasaulyje visiems tenka daugiau ar mažiau rizikuoti, pavojai mus lydi kiekvieną akimirką, o vienas iš veiksmingiausių būdų sušvelninti ar eliminuoti galimas grėsmes – turėti patikimus partnerius.

Informacija apie draudimo tarpininką

Labiausiai patyrę mūsų bendrovės darbuotojai Lietuvos draudimo rinkoje darbuojasi jau nuo 1994 metų. O tuometinėje draudimo rinkoje dar egzistavo eilė grobuoniškų sampratų apie draudimo paskirtį tiek iš draudimo bendrovių tiek iš klientų pusės. Kiekviena iš draudimo sutarties šalių siekė įgyvendinti savo interesus visiškai nesirūpininant kitos sutarties šalies interesais. Vyraujant tokiam požiūriui, abi draudimo sutarties šalys, tiek draudimo bendrovė tiek klientas, neretai iš anksto būdavo užprogramuojamos mažų mažiausiai tarpusavio nesusipratimams, o blogiausiu atveju – ir skausmingiems finansiniams praradimams. Tad mūsų darbuotojų tikslas buvo (ir tebėra šiandien svarbiausias mūsų veiklos principas): teikiant nepriklausomo draudimo tarpininkavimo paslaugas padėti draudimo bendrovei ir klientui išsamiai suvokti vienas kito interesus ir siekti, kad sudaromos draudimo sutartys būtų prasmingos ir patikimos tiek draudimo bendrovės (Draudikas) tiek kliento (Draudėjas) atžvilgiu.

Šiandien situacija Lietuvos draudimo rinkoje civilizuotumo prasme jau yra iš esmės pasikeitusi į gerąją pusę ir esame įsitikinę, kad mūsų darbuotojų indėlis į šių pokyčių atsiradimą irgi yra gana reikšmingas. Mūsų darbuotojai ne kartą teikė taiklias pastabas draudimo bendrovėms dėl draudimo produktų kokybės ir ne kartą konsultuodavo draudikus draudimo produktų kūrimo ar tobulinimo procesuose, pasidalindami sukaupta patirtimi apie klientams iškylančias realias problemas bei jų lūkesčius draudimo apsaugos srityje.

Nors grobuoniškų principų dominavimo draudimo paslaugų srityje laikai jau praeityje, draudimo rinkoje tarp Draudikų ir Draudėjų ir šiandien kyla nemažai nesusipratimų ir konfliktinių situacijų, nes mūsų visų gyvenimas tampa vis sudėtingesnis, technologinių naujovių svarba įgavo tokį lygį, kad jau ne technologiniai pasiekimai įkomponuojami į mūsų kasdienybę, o atvirkščiai – mūsų gyvenimo būdą formuoja technologiniai sprendimai.

Vėl gi, kol kas, kasdieninės gyvenimiškos situacijos pastoviai primena, kad draudimo apsaugos paslaugų sritis yra viena konservatyviausių visame visuomenės ekonominių veiklų spektre. Ir tai yra nulemta pačiose draudimo rinkos užuomazgų ištakose. Istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad pirmąsias draudimo sutartis iniciavo pirkliai, kurių rizika prarasti laivą ar karavaną su vertingu kroviniu buvo milžiniška ir vienas ar keli tokie praradimai galėjo nulemti pirklio finansinį krachą. Pirkliai (dabartinis Draudėjas) pasiryžo dalį savo pajamų skirti finansinio stabilumo garantijos įsigijimui, t.y. iš anksto mokėti tam tikrą sumą pinigų asmeniui (dabartinis Draudikas), kuris pasižadėdavo, atsitikus neprognuozajamam įvykiui, dėl kurio pirklys praranda krovinį, atlyginti pirklio turtinius praradimus. T.y. pirklys (Draudėjas), mokėdamas pastovias išankstines pinigų sumas, pirkdavo tik kito asmens (Draudiko) pažadą, kad atsitikus bėdai iš anksto aptartose situacijose, pirklio (Draudėjo) patirti turtiniai praradimai bus kompensuoti iš pažadą davusio asmens (Draudiko) lėšų.

Taigi, draudimo sutarties esmė yra tokia: Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką Draudikas pažada atlyginti nuostolius, kuriuos Draudėjas gali patirti atsitikus draudimo sutartyje išvardintiems įvykiams, kuriuos šiandien įvardiname Draudiminiai įvykiai. Kadangi Draudėjas iš anksto sumoka pinigus tik už pažadą, kad bėdos atveju jo patirtus nuostolius atlygins Draudikas, matome, kad draudimo sutarties pagrindinis principas yra PASITIKĖJIMAS. Draudikas pasitiki Draudėjo suteikta informacija apie jam aktualias rizikas ir Draudėjas pasitiki, kad toms rizikoms pasireiškus, Draudikas atlygins jo patirtus nuostolius.

Kaip abipusio pasitikėjimo klausimas sprendžiamas šiandien?
Tam yra sukurti milžiniški visuomeniniai instrumentai. Draudimo bendrovių patikimumą ir gebėjimą teikti draudimo paslaugas kontroliuoja ir reglamentuoja vyriausybiniu lygmeniu suformuotos institucijos bei renkamosios valdžios (parlamentas, seimas ir pan.) išleisti įstatymai bei poįstatyminiai aktai. Lietuvoje draudimo rinkos dalyvių (draudimo bendrovių, priklausomų draudimo tarpininkų, nepriklausomų draudimo tarpininkų) priežiūrą vykdo Lietuvos Bankas. Draudimo rinkos dalyvių, įskaitant ir Draudėjus, teises ir pareigas reglamentuoja LR Draudimo įstatymas (Nr. IX-1737), įsigaliojęs nuo 2004 m. sausio mėn. 01 dienos. Beje, jau numatomi reikšmingi šio įstatymo pokyčiai, tad aptarti šį įstatyminį aktą nesiplėsime, kadangi jo kaita ne mažiau dinamiška, nei mūsų kasdienybės pokyčiai.

Draudėjui (klientui) gręsiančias rizikas analizuoja daugybė ekspertų institutų. Juos kuria ir draudimo bendrovės, ir perdraudimo bendrovės, ir įvairiausias gyvenimo sritis atstovaujančios asociacijos, ir šalių vyriausybės.

Atrodo, situacija tokia, kad viskas jau įvertinta ir viskam rasti reikiami sprendimai, tad PASITIKĖJIMO klausimo aktualumas jau sunykęs? Anaiptol. Kiekvienas iš mūsų esame individualus pasaulis, o tokių pasaulių kiekis žemėje skaičiuojamas milijardais. Tad, tikėtis, kad vieną dieną draudimo rinkos funkcionavimas pasieks deimanto struktūros idealumą – turbūt neįmanoma.
Todėl esame tikri, kad, su mūsų darbuotojų turima profesionalia kompetencija ir išsiugdyta intuicija kaip spręsti draudimo rinkoje kylančias problemas, ir šiandien esame reikalingi ir naudingi draudimo sutarčių sudarymo ir vykdymo procesuose tiek mūsų klientams, tiek draudimo bendrovėms.
Esame “Rizikos partneriai”.